امرتات سرام ومسوولیت های اجتماعی

از ارزشهای بنیادین در شرکت امرتات سرام که حاصل تفکر و فلسفه وجودی ش می باشد احترام به کرامت انسانی و احترام به حق حیات در نسلهای بعدی میتوان نام برد؛ هویت شرکت امرتات سرام از جنس مفاهیمی چون وفاداری به اصول کرامت انسانی ، احترام به سلایق مشتریان و احترام به نقاط قوت رقبا می باشد.بنابراین تلاش برای خدمت به مشتریان ، فراهم کردن محیطی پویا و اخلاق مدار برای همکاران و نیز حفاظت از محیط زیست اصول غیرقابل فراموشی در این شرکت هستند که در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- اهتمام به گسترش فضای سبز :
کاشت درختچه های زیتون در محیط کارخانه Ùˆ استقرار سیستم ابیاری قطره ای 
- تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب:
 Ù‡Ù…کاری با شهرداری اشکذر برای اصلاح سیستم چرخه ÛŒ آب در منطقه
- اشتغال زایی در سطح استان 
همکاری 120 نفر از بهترین متخصصین Ùˆ پرسنل زبده صنعت کاشی Ùˆ سرامیک استان یزد 
- احترام مضاعف به نیروی کار زنان 
توجه خاص در به کارگیری از نیروی کار زنان به سبب بالا بردن مشارکت زنان در جامعه
- توسعه ارتباطات صنعت Ùˆ دانشگاه 
همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی Ùˆ دانشگاه یزد