پانزدهمین رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی

حضور و سخنرانی خانم مهندس سهرابی مدیرعامل امرتات سرام در پانزدهمین رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی شهریور ۹۸