بازدید ریاست آموزش و پرورش شهرستان اشکذر

بازدید ریاست آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از شرکت امرتات سرام