بازدید استاندار یزد

بازدید استاندار یزد از مراحل توسعه خط تولید در شرکت امرتات سرام 
یازدهم اردیبهشت ۹۹